Syfte & Stadgar

Stadgarna antogs den 19 januari 2012

§ 1 Föreningens syfte
Scalas Hundhjälp (SHH) är en ideell riksförening med säte i Stockholm.
Scalas Hundhjälp har som syfte att hjälpa utsatta hundar i Sverige. Vi anser att alla
hundar har rätt att få sina basbehov tillfredställda oavsett livssituation för husse eller matte.
Detta innefattar mat veterinärvård och grundläggande skötsel. Scalas Hundhjälp
söker aktivt samverkan med andra organisationer och föreningar
för att kunna nå ut till målgruppen på bästa möjliga sätt.

§ 2 Medlemskap, hedersledamot
Medlem blir var och en som är beredd att stödja föreningens verksamhet och följa dess
stadgar och som erlägger årsavgift. Till hedersledamot äger styrelsen utse person som i
synnerligen hög grad främjatföreningens syften. Hedersledamot erlägger ingen avgift.
Medlem som motverkar föreningens syfte eller uppträder på ett sätt som kan skada SHH kan
av styrelsen uteslutas från föreningen på viss tid eller för alltid. Sådant beslut fattas av styrelsen.

§ 3 Årssmöte
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ, där alla närvarande medlemmar har rösträtt.
Röstning med fullmakt medges inte. Årsmöte skall hållas i Stockholms län på tid och plats som
styrelsen bestämmer, dock senastföre april månads utgång. I övrigt hålls möte efter beslut av
styrelsen eller då revisorerna så begär eller om minst 25 röstberättigade medlemmar
skriftligen gör framställning därom till styrelsen.I de senare två fallen skall mötet avhållas
inom fem veckor från det att framställningen inkommit till styrelsen beräknat från poststämpelns datum.
§ 4 Kallelse till Årsmöte
Kallelse till Årsmöte publiceras minst tre veckor i förväg på föreningens hemsida. Av kallelsen skall
framgå vilka ärenden som kommer att behandlas. I kallelse till årsmöte skall anges hur medlem
skall förfara som önskar få sig tillsänt årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens
förslag samt eventuella motioner m.m. Anmälan om deltagande på årsmöte skall vara
föreningen tillhanda senast 10 dagar före årsmötesdatum.

 § 5 Röstningsförfarande
 Vid Årsmöte fattas beslut genom öppen omröstning. Som mötets beslut – med undantag
förbeslut angående stadgeändring eller föreningens upplösning – gäller den mening som
de flesta närvarande röstberättigade medlemmar ansluter sig till.
Vid lika röstetal har föreningsordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Om någon så begär, skall val ske med sluten omröstning.

 § 6 Röstberättigad
 Röstberättigad vid Årsmöte är den som är närvarande medlem..

 § 7 Årsmöte
 Vid årsmöte skall – efter det att föreningsordföranden öppnat mötet - följande ärenden förekomma
1. Fråga huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare att föra mötesprotokoll
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att tillsammans
med mötesordförande justera protokollet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av medlemsavgifter och eventuella arvoden
12. Orientering om verksamheten för tiden intill nästa årsmöte samt
förslag från styrelsen och revisorerna.
13. Förslag från föreningsmedlem, vilket skriftligen inlämnats till styrelsen senast den
31 dec föregående år samt styrelsens yttrande däröver
14. Val av:a/Styrelseledamöter (mandatperioder 3 år)b/Ordförande
(mandatperiod 4 år)c/eventuella styrelsesuppleanter
(mandatperiod 1 år)d/revisor och revisorssuppleant (mandatperiod 1 år)e/valberedning (mandatperiod 1 år)
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

 § 8 Styrelsen
 Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Den består av tre ledamöter samt eventuella suppleanter.

 § 9 Styrelsens arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden sex gånger årligen. Styrelsen är beslutsmässig då
samtliga ledamöter och suppleanter har kallats, även om endast två är närvarande.Som styrelsens beslut
gäller den mening som flertalet ansluter sig till. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsemöte förs protokoll, som justeras senast vid nästkommande styrelsemöte.

 § 10 Personal
 Styrelsen kan anställa verksamhetschef eller annan personal för skötseln av föreningens insamling
om så krävs och ekonomi finns.. Styrelsen utfärdar instruktioner för anställd personal och funktionärer.

 § 11 Verksamhetsår
 Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december.

 § 12 Förvaltningen av förenings tillgångar
 Räkenskaper skall föras och handlingar arkiveras på sätt som överensstämmer
med god redovisningssed. Räkningar skall attesteras. Erhållna arv redovisas i
verksamhetsberättelsen med givarens namn. Detsamma gäller donationsmedel i en utsträckning
styrelsen beslutar, om givaren ej motsätter sig detta.. För föreningens åtaganden svaras endast dess tillgångar.
 
§ 13 Medlemsavgift
Årsavgift för nästkommande verksamhetsår bestäms vid årsmöte.

§ 14 Årsredovisning
Årsredovisning, som utgörs av verksamhetsberättelsen och bokslut
över det gångna verksamhetsåret, upprättas av styrelsen och tillställs revisor senast sista februari.

 § 15 Revisorer
 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas revisor.

 § 16 Firmateckning
 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i styrelsen var för sig.

 § 17 Val
Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan endast stämman välja medlem i SHH.

 § 18 Kompletteringsval
 Om ordinarie styrelseledamot avgår innan mandattiden utgått,
skall kompletteringsval skevid nästkommande årsmöte för den återstående delen av mandatperioden.

 § 19 Valberedning
 Val som skall förekomma på årsmötet enligt ovan förbereds av en valberedning om minst 1 person.
Årsmötet utser valberedning att förbereda valen vid nästkommande årsmöte.

 § 20 Stadgeändring. Föreningens upplösning
 Beslut om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning skall fattas vid
två på varandra med minst två månaders mellanrum, följande medlemsmöten, varav ett skall vara Årsmöte.
 För sådant beslut krävs att vid båda dessa möten minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade röstar härför.

 § 21 Föreningens tillgångar vid upplösning
I händelse av beslut om förenings upplösning skall styrelsen besluta till vilken hjälporganisation
föreningens tillgångar skall doneras. Sånt beslut fattas med enkel röstövervikt.